Application Form

  1. ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท    ผ่านทางบัญชีธนาคาร กรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)  สาขาวงศ์สว่าง  ชื่อบัญชี นายชูชัย วราพร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 194-0-96274-7
  2. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
  3. แนบเอกสารหลักฐานการโอนเงินตอนท้ายของใบสมัครสอบออนไลน์นี้
  4. กด  Submit จะขึ้นคำว่า  Thanks, we’ve received your submission  แปลว่า การสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
  5. จะมี  E-MAIL ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการตอบกลับ

หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบชิงทุนนี้  สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  1 ปีการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ  แต่สามารถเข้าร่วมโครงการแบบจ่ายเต็มจำนวน

สำหรับสนามสอบ  กรุงเทพฯ และปริมณฑล  สอบที่ โรงเรียนสายปัญญาในพระราชูปถัมภ์ (ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟหัวลำโพง) เวลาสอบ 9.00-10.30 น. และสามารถเช็ครายชื่อในวันสอบ

สำหรับสนามสอบ  ศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด  ก่อนสอบ 1 สัปดาห์  จะมีเจ้าหน้าที่ AYC  ติดต่อไปยืนยันเรื่องวัน เวลา สถานที่สอบและอาจารย์ผู้จัดสอบ

***โดยในวันสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น***   

สำหรับหลักฐานการเข้าสอบใช้บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน /นักศึกษา ในการเข้าสอบ

 

คำนำหน้าชื่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ตัวพิมพ์ใหญ่)
(ตัวพิมพ์ใหญ่)

ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้ปกครอง

มีความประสงค์จะสมัครเดินทางไปยังประเทศ

ประเทศ

*สามารถเลือกได้ 1-2 ประเทศ
**ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงทุกประการ

***กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน, ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล โดยสามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยปุ่ม Prev

(pdf, jpg ,gif, png, bmp)