Application Form

  1. ชำระ ค่าสมัครสอบจํานวน 200 บาท***
    ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขาราชวิถี
    ชื่อบัญชี นายชูชัย วราพร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 194-0-96274-7
  2. ถ่ายภาพ หรือสแกน หรือดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการโอนเงิน
  3. กรอกใบสมัคร
  4. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการโอนเงินตอนท้ายของใบสมัครนี้
คำนำหน้าชื่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ตัวพิมพ์ใหญ่)
(ตัวพิมพ์ใหญ่)

ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้ปกครอง

มีความประสงค์ที่จะสมัครรับทุนไปประเทศ

ประเทศ
ประเทศสำรอง

*ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงทุกประการ
**กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน, ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล โดยสามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยปุ่ม Prev

(pdf, jpg, gif, png, bmp)