Application Form

 1. ชำระ ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ***
  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขาราชวิถี
  ชื่อบัญชี นายชูชัย วราพร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 194-0-96274-7
 2. ถ่ายภาพ หรือสแกน หรือดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการโอนเงิน
 3. กรอกใบสมัคร
 4. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการโอนเงินตอนท้ายของใบสมัครนี้
คำนำหน้าชื่อ
  (ภาษาไทย)
  (ภาษาไทย)
  (ตัวพิมพ์ใหญ่)
  (ตัวพิมพ์ใหญ่)

  ที่อยู่ปัจจุบัน

  ข้อมูลผู้ปกครอง

  มีความประสงค์จะสมัครโครงการ

  ค่าย Summer Camp
  ค่าย October Course

  *ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงทุกประการ
  **กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน, ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล โดยสามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยปุ่ม Prev

  (pdf, jpg, gif, png, bmp)