About us

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ในฐานะยุวทูต เดินทางไปศึกษาและพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ นานาประเทศเจ้าภาพรวม 18 ประเทศทั่วโลก โดยโครงการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาอย่างดียิ่ง

WHO WE ARE

“AYC” คือผู้ให้โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยใช้หลัก “Learning by doing”

WHY AYC

จริงใจในการให้บริการ ดูแลบุตรหลานของท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรา AYC

AYC NETWORK

โรงเรียนศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ และอาสาสมัคร

AYC HALL OF FAME

AYC HALL OF FAME