Exchange Students

โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-นานาชาติ มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการ คัดเลือกเป็นตัวแทน เยาวชนไทยในฐานะยุวฑูต เดินทางไปศึกษา และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติ AYC เตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุกคน สามารถ ฟัง พูด และ เขียนภาษาอังกฤษได้จริง ก่อนเดินทางไปเรียนในระดับ High School โดยเมื่อกลับมานักเรียนไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น

Year Program

โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – นานาชาติ 1 ปีการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต เดินทางไปศึกษาและพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ นานาประเทศเจ้าภาพ 15 ประเทศทั่วโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี , เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, เดนมาร์ก, เซาท์แอฟริกา, ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศเจ้าภาพอย่างดียิ่ง

อ่านรายละเอียด

Short Program

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น  AYC ประเทศไทย โดยคณะกรรมการซึ่งมีอุดมการณ์ที่ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกับนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ  จึงต้องการคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป เข้าร่วมเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา  ฝรั่งเศส และ นิวซีแลนด์ เดินทางระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม

อ่านรายละเอียด

เกร็ดความรู้

AYC แนะนำให้น้องๆ เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง