Year Program

คลิกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละประเทศ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – นานาชาติ 1 ปีการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต เดินทางไปศึกษาและพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ นานาประเทศเจ้าภาพ 15 ประเทศทั่วโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี , เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, เดนมาร์ก, เซาท์แอฟริกา, ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศเจ้าภาพอย่างดียิ่ง

J-1 Visa

J-1 คือ วีซ่าสำหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

F-1 Visa

F-1 โดยทั่วไป เป็นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม ตามเอกสาร I-20

FAQ

Data will be available soon.

อ่านรายละเอียด