Summer Camp / October Course

Concept: Study Play Learn 

AYC camp ดำเนินโครงการโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และชาวไทย วัยหนุ่มสาวที่มีความรู้ ความสามารถด้วยประสบการณ์ในการจัดค่ายคุณภาพระดับนานาชาติ ที่มีส่วนสำคัญยิ่ง ในการสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าในการฝึกฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยกำหนดอัตราส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ 1 คน ต่อ นักเรียน 15 คน เพื่อยืนยันคุณภาพ และการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง

Summer Camp

โครงการค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในระหว่างช่วงปิดเทอม เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทาง AYC เป็นโครงการ ค่ายเพื่อฝึกการฟัง-พูดภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษา แบบบูรณาการทางภาษา เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ การสร้างบทเรียนผ่านกิจกรรม และกระตุ้นให้น้องๆเกิดการเรียนรู้ถูกผิดด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบนานาชาติ ร่วมกับชาวต่างชาติจากนานาประเทศ เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การทำงานเป็นทีม

October Course

ช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนโดยจะจัดในประเทศใกล้ๆ ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อทดลองใช้ชีวิตจริง เปิดประสบการณ์การ เรียนในชั้นเรียน ร่วมทำกิจกรรมที่แปลกใหม่กับนักเรียนชาวต่างชาติใน ประเทศแถบเอเชีย การศึกษาดูงานโรงเรียน หรือเฉพาะด้าน รวมทั้งการทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีชื่อเสียง ณ ประเทศสิงคโปร, ไต้หวัน,ญี่ปุ่น, เกาหลี