หัวหิน

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยที่สร้างสภาพแวดล้อมให้อยู่ในบรรยากาศภาษาอังกฤษ นักเรียนจะหัดเริ่มใช้ภาษาอังกฤษโดยการพูด ประกอบกับกิริยาท่าทาง จนกระทั่งสามารถสนทนาได้ตามลำดับ โดยบรรยากาศในค่ายทั้งการเรียนการสอนและกิจกรรมสันทนาการเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ( Learning with fun) สิ่งที่นักเรียนจะได้จากโครงการก็คือ ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของเด็กเข้ากับกิจกรรมที่สนุกสนาน ร่วมกับทีมงานที่มีคุณภาพ จะก่อให้เกิดแรงผลักดัน แรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

Camp Detail

 English Summer Camp โครางการค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ  โดยจะจัดขึ้นปีละ 2ครั้ง ในระหว่างช่วงปิดเทอม

ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทาง AYC เป็นโครงการค่ายเพื่อฝึกการฟัง-พูดภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษา แบบบูรณาการทางภาษา

เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ การสร้างบทเรียนผ่านกิจกรรม และกระตุ้นให้น้องๆเกิดการเรียนรู้ถูกผิดด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบนานาชาติ ร่วมกับชาวต่างชาติจากนานาประเทศ เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การทำงานเป็นทีม

ฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำ ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เน้นรูปแบบการเรียนภาษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การผจญภัย การสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆโดยดำเนินโครงการเป็นภาษาอังกฤษล้วน  ทำให้เกิดการอยากเรียนรู้

และการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง