EXCHANGE
STUDENTS

SUMMER CAMP /
OCTOBER COURSE

SCHOOL
PROGRAMS

TEACH IN
THAILAND /
TESOL COURSE

NEWS & ACTIVITIES

ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่น 10
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 10
เชิญร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 18
ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 18

Contact us

9/197 อาคารจีโอที ซอยรัชดาภิเษก29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
email: bd.amsamedu@aycthailand.com
โทร. 0 2556 1533-38
โทรสาร 0 2911 1700

Follow us

Academic Alliance

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)