AYC Curriculum

AYC กำหนดการเขียนหลักสูตรขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมทั้งหลักการจัดการศึกษาที่ประกอบไปด้วย หลักการ- เนื้อหา-การจัดชั้นเรียน-การจัดการเรียนการสอน โดยจะต้องตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดที่กระทรวงฯกำหนด

 

Program Detail

AYC curriculum

หลักสูตร แบ่งเป็น 2 ระดับคือ

  1. ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6